Strona: Laboratorium Badań Nieniszczących / Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa

Laboratorium Badań Nieniszczących

nieniszczace.jpg

Urządzenie do badań zawartości ferrytu

 • Przenośny ferrytoskop firmy Fisher MP 30 służy do pomiaru zawartości ferrytu w spoinach, warstwach platerowych w stali austenitycznej oraz duplex. Urządzenie również umożliwia określenie martenzytu w stalach austenitycznych.

Urządzenie do wykrywania porów lub nakłuć

 • POROSCOPE HV20(D) stosowany jest do wykrywania istnienia porów lub nakłuć w nieprzewodzącej prądu powłoce ochronnej naniesionej na części metalowe. Wykorzystano metodę wysokich napięć zgodnie z ISO 2746, ISO 8289 oraz DIN 28055.

Urządzenie do badań powłok nieprzewodzących

 • DUALSCOPE MP0R USB Stosowany jest do pomiaru powłok nieprzewodzących prądu na podłożu z metali niemagnetycznych oraz powłok nieprzewodzących prądu i powłok z metali niemagnatycznych na podłożu magnetycznym. Przyrząd automatycznie rozpoznaje rodzaj materiału podłoża i stosuje właściwą w danej sytuacji metodę pomiarową. wykorzystuje zarówno metodę prądów wirowych zgodnie z DIN EN ISO 2360, ASTM B244 jak i metodę indukcji magnetycznej zgodnie z DIN EN ISO 2178, ASTM B499.

Urządzenie do badań wizualnych

Badania wizualne (VT) pozwalają na wykrywanie niedoskonałości wyrobów: wad kształtu, odstępstw wymiarowych, niewłaściwego montażu, oraz na wykrywanie nieciągłości powierzchniowych powstających w procesie produkcji takich jak pęknięcia, pory, zakucia, zawalcowania, podtopienia, wtrącenia, przyklejenia itp.; a także uszkodzeń eksploatacyjnych: korozja, erozja, pęknięcia zmęczeniowe, nieszczelności itp. Badania wizualne mają zastosowanie praktycznie we wszystkich działach gospodarki od energetyki po pracę służb celnych. W procesach wytwarzania do kontroli jakości: rur, odlewów silnikowych, przewodów paliwowych, otworów w wałach, butli, systemów hydraulicznych, zaworów, pomp, sprężarek itd. Badania wizualne szczególnie istotne są w spawalnictwie, gdzie prowadzone są w czasie całego procesu technologicznego. W energetyce, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, okrętowym, samochodowym, farmaceutycznym i spożywczym w badaniach eksploatacyjnych kotłów, rurociągów, agregatów, turbin i generatorów, reaktorów i wymienników, pomp, sprężarek, komór, zbiorników, cystern itp. W budownictwie do kontroli prętów zbrojeniowych, belek, systemów wodociągowych, gazowniczych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych itp. W lotnictwie badania wizualne wykorzystywane są na każdym etapie produkcji, montażu, eksploatacji, czy remontu.

 • Videoskop Olympus. W skład tego urządzenia wchodzi mikrokamera umieszczona na końcu elastycznego przewodu (o średnicy 4mm i długości 3m) oraz źródło światła doprowadzone światłowodem. Dzięki temu istniej możliwość oglądania obrazów w tak newralgicznych elementach konstrukcji jak komory spalania i turbiny. System ten umożliwia nie tylko wizualizację uszkodzenia, ale również wykonanie niezbędnych geometrycznych pomiarów zaistniałego uszkodzenia (pęknięcia, rysy, obszaru korozji).

Urządzenia do badań siły termoelektrycznej

Badania siły termoelektrycznej (STE) umożliwiają porównawczą ocenę składu chemicznego lub stanu struktury stali w oparciu o pomiar wartości siły termoelektrycznej generowanej przez zetknięcie ogrzewanej elektrody kontaktowej (miedzianej) czujnika z badanym materiałem. Na tej podstawie można ocenić tożsamość składu chemicznego względnie struktury z wzorcem materiału lub stwierdzić powtarzalność jakościową kontrolowanych próbek.

 • Aparat TS-A pozwala dokonywać jakościowej oceny zmian składu chemicznego lub struktury stali, lokalizować powierzchniowe wady materiału (tzw. "miękkie plamy", segregację składu chemicznego), identyfikować odwęglenia, wykrywać obecność warstw wierzchnich, eliminować straty będące wynikiem pomyłek materiałowych i stosowania tradycyjnych (niszczących) metod kontroli.
 • Aparat TS-A3

Urządzenia do badań wiroprądowych

Badania wiroprądowe (EC) stosowane są do wykrywania niebezpiecznych wad zmęczeniowych i korozyjnych elementów konstrukcyjnych samolotów, elektrowni jądrowych, maszyn i urządzeń w trakcie eksploatacji. Metoda wiroprądowa jest szczególnie efektywna w przypadku konieczności wykrywania pęknięć powierzchniowych w odpowiedzialnych konstrukcjach.

 • Wirotest 03 pozwala na jakościowe rozróżnianie materiałów, zmian struktury oraz pęknięć w detalach poprzez wyskalowanie urządzenia na wzorcu. W badaniu wykorzystuje się odpowiednio skalibrowane cewki.
 • Elotest M2. Urządzenie umożliwia wyszukiwanie pęknięć oraz ich identyfikację. Badanie odbywa się za pomocą odpowiednio dobranej głowicy wyskalowanej na wzorcu.
 • Defektoskop Phasec 3d firmy GE Inspection Technologies umożliwia badania nieniszczące metodą prądów wirowych. Możliwości badawcze: inspekcja pęknięć i nieciągłości, inspekcja spoin, inspekcja stopnia korozji, inspekcja połączeń nitowych,pomiary konduktywności.

Urządzenia do identyfikacji niezgodności odlewniczych i spawalniczych

Stanowisko umożliwia identyfikację oraz analizę wad wewnętrznych odlewów i spoin na podstawie radiogramów wykonanych metodą rentgenowską (RT). Wykryte wady oraz nieciągłości są analizowane i porównywane z wzorcami.

 • Negatoskop Cofar Semat. Urządzenie do obserwacji i analizy radiogramów spoin z regulacją stopnia naświetlenia.
 • Densytomierz PDA-85 z wzorcem zaczernienia radiogramu. Urządzenie służy do określania stopnia zaczernienia radiogramów.
 • Negatoskop NGP 11. Urządzenie do obserwacji i analizy radiogramów odlewów z regulacją stopnia naświetlenia.

Urządzenia do badań ultradźwiękowych

Badania ultradźwiękowe (UT) umożliwiają wykrywanie wad wewnętrznych elementów maszyn, konstrukcji oraz zmian struktury wywołanych podczas eksploatacji lub produkcji. Badania przeprowadzane są z wykorzystaniem zjawisk wytwarzania i rozchodzenia się drgań mechanicznych o wysokiej częstotliwości (powyżej 15kHz). Badania UT najczęściej stosowane są do wykrywania wad w elementach metalowych.

 • Defektoskop ultradźwiękowy USM 35. Urządzenie służy do wykrywania, lokalizacji oraz określania wielkości wad w materiałach.
 • Prędkościomierz ultradźwiękowy AMEX. Urządzenie umożliwia pomiary prędkości podłużnej fali ultradźwiękowej w [m/s] lub grubości materiału w [mm].
 • Wzorce do badań ultradźwiękowych.
 • Echometer 1073 firmy Karl Deutsch Jest to prędkościomierz-grubościomierz, służący do pomiarów prędkości podłużnej fali ultradźwiękowej lub grubości materiału.
 • Grubościomierz ultradźwiękowy Olympus 38DL PLUS. Urządzenie współpracuje z głowicami podwójnymi i pojedynczymi. Korozyjne pomiary grubości z głowicami podwójnymi, pomiary THRU-COAT i Echo-Echo materiałów pokrytych farbą lub inną powłoką i wiele innych.

Urządzenia do badań fluorescencyjnych (prowadzone wspólnie z Katedrą Samolotów i Silników Lotniczych)

Metoda penetracyjna (PT) pozwala na proste i szybkie wykrywanie nieciągłości - wad powierzchniowych materiałów metalicznych takich jak: stal, staliwo, żeliwo, metale lekkie, kolorowe itp.; i niemetalicznych np. ceramika. Metoda fluorescencyjna (penetrant fluorescencyjny) - oględziny prowadzi się w świetle ultrafioletowym, którego źródłem są odpowiednie lampy UV.

 • Penetranty umożliwiają obserwację wad powierzchniowych oraz podpowierzchniowych. W zależności od potrzeb obserwacje można prowadzić w świetle ultrafioletowym lub świetle białym
 • Luksomierz L-52 przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia. Ze względu na wysoką czułość wykorzystywany jest głównie do pomiarów w trudniejszych warunkach oświetlenia.
 • Miernik J 221 pozwala na kontrolę natężenia światła ultrafioletowego podczas badań.
 • Lampa UVL-100S do badań w świetle ultrafioletowym.

Urządzenia do badań magnetyczno-proszkowych (prowadzone wspólnie z Katedrą Samolotów i Silników Lotniczych)

Metoda magnetyczno - proszkowa (MT) pozwala na szybkie i pewne wykrywanie wszelkich niejednorodności materiałowych w materiałach ferromagnetycznych, spowodowanych pęknięciami, niejednorodnościami struktury, obcymi wtrąceniami, nieciągłościami materiału. Metodą tą wykrywa się wady zlokalizowane na powierzchni (wady otwarte) lub bezpośrednio pod powierzchnią (wady zamknięte), dzięki czemu może być stosowana do elementów z cienkimi pokryciami galwanicznymi. Metoda fluorescencyjna (proszek magnetyczny fluorescencyjny) - oględziny prowadzi się w świetle ultrafioletowym, którego źródłem są lampy UV.

 • Defektoskop jarzmowy AC-230. Urządzenie umożliwia wykrywanie pęknięć i zmian struktury w materiałach ferromagnetycznych.
 • Wzorzec prof. Bertholda. Przyrząd kontrolny stosowany do badań z użyciem proszku magnetycznego. Obracając wzorzec się określa się kierunek wad wykrywanych optymalnie. Wzorzec pozwala na określenie wad w sposób ilościowy.
 • Magnetoskop. Przyrząd do pomiaru magnetyzmu szczątkowego.
 • Miernik natężenia pól stycznych MFM 200.1 służy do wykonywania dokładnych i szybkich pomiarów stałych i zmiennych pól magnetycznych podczas magnesowania, szczątkowych pól magnetycznych przed i po rozmagnesowaniu.
 • Wzorzec do badań magnetycznych.
 • Pęknięcie prostopadłe oraz równoległe do linii sił pola magnetycznego.

Urządzenie do pomiaru głębokości pęknięć

 • Aparat pomiarowy RMG 4015 KARL DEUTSCH mierzy głębokość pęknięć w elementach z żelaza, stali oraz ze stali austenitycznej. Może być również wykorzystany do pomiarów pęknięć w miedzi, mosiądzu, aluminium i innych metalach niemagnetycznych. Zasada działania opiera się na sondzie potencjałowej. Sonda z czterema podpartymi na sprężynach, pozłacanymi pinami kontaktowymi jest umieszczana poprzecznie do pęknięcia w badanym materiale. Prąd przemienny przepływa pomiędzy dwoma pinami poprzez badany element. Pozostałe dwa piny mierzą spadek napięcia, na podstawie, którego szacowana jest głębokość pęknięcia. Urządzenie wykorzystuje napięcie przemienne i efekt naskórkowości, który zmusza prąd do płynięcia po powierzchni przewodnika i stąd podążania wzdłuż konturu pęknięcia. Działanie i mierzona wartość są monitorowane przez mikroprocesor urządzenia. Zakres pomiaru zawiera się od 0 do 99,9 mm.

Siłomierz z czujnikiem zewnętrznym

Siłomierz serii FB jest przeznaczony do pomiaru siły nacisku i siły ciągu. Może również być wykorzystywany do pomiaru masy. Charakteryzują się dużą dokładnością i łatwością obsługi. Graficzny wyświetlacz siłomierzy umożliwia wygodny odczyt wskazań oraz przedstawianie wyników pomiarów w formie histogramów lub wykresów. Specjalny program komputerowy do rejestracji i prezentacji danych daje pełne możliwości w zakresie obserwacji i pomiarów sił zmiennych. Siłomierz posiada zawiesiami zawierającymi przeguby kulowe, umożliwiającymi przeniesienie mierzonej siły na czujnik i eliminującymi błędy pomiaru wynikające z nieregularnego obciążania czujnika siły.

Funkcje specjalne:

 • pomiar wartości maksymalnej
 • porównywanie z progiem
 • statystyka
 • wykresy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję